当前位置: 首页> 注音> 正文

《大方广佛华严经注音》08

  • 编辑:振国 发布时间: 2020-04-10
  • 分类:注音
  • 阅读()

《大方广佛华严经注音》08

huā zàng shì jia pǐn dì wǔ zhī yī

华藏世界品第五之一

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi shì pí

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此华藏 庄 严世界海,是毗

lú zhē nà rú lái wǎng xī yú shì jia hǎi wēi ch?n shù ji? xiū pú sà hang shí yī yī ji? zhōng qīn jìn shì jia

卢遮那如来,往昔于世界海微尘数劫修菩萨行时,一一劫中,亲近世界

hǎi wēi ch?n shù f? yī yī f? suǒ jìng xiū shì jia hǎi wēi ch?n shù dà yuàn zhī suǒ yán jìng zhū f? zǐ cǐ

海微尘数佛;一一佛所,净修世界海微尘数大愿之所严净。诸佛子!此

huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi yǒu xū mí shān wēi ch?n shù fēng lún suǒ chí qí zuì xià fēng lún míng píng

华藏 庄 严世界海,有须弥山,微尘数风轮所持。其最下风轮,名:平

děng zhù n?ng chí qí shàng yí qia bǎo yàn chì rán zhuāng yán cì shàngfēng lún míng chū shēngzhǒngzhǒng bǎo zhuāng

等住;能持其上一切宝焰炽然 庄 严。次上风轮,名:出生 种 种宝 庄

yán n?ng chí qí shàngjìngguāngzhào yào m? ní wángchuáng cì shàngfēng lún míng bǎo wēi d? n?ng chí qí shàng

严,能持其上净光照耀摩尼王 幢 。次上风轮,名:宝威德,能持其上

yí qia bǎo líng cì shàngfēng lún míng píngděng yàn n?ng chí qí shàng rì guāngmíngxiàng m? ní wáng lún cì

一切宝铃。次上风轮,名:平等焰,能持其上日光明相摩尼王轮。次

shàngfēng lún míng zhǒngzhǒng pǔ zhuāng yán n?ng chí qí shàngguāngmíng lún huā cì shàngfēng lún míng pǔ

上风轮,名:种 种普 庄 严,能持其上 光明轮华。次上风轮,名:普

qīngjìng n?ng chí qí shàng yí qia huā yàn shī zǐ zu? cì shàngfēng lún míng shēngbiàn shí fāng n?ng chí qí

清净,能持其上一切华焰师子座。次上风轮,名:声遍十方,能持其

shàng yí qia zhū wángchuáng cì shàngfēng lún míng yí qia bǎo guāngmíng n?ng chí qí shàng yí qia m? ní wáng

上一切珠王 幢 。次上风轮,名:一切宝光明,能持其上一切摩尼王

shù huā cì shàngfēng lún míng sù jí pǔ chí n?ng chí qí shàng yí qia xiāng m? ní xū mí yún cì shàng

树华。次上风轮,名:速疾普持,能持其上一切香摩尼须弥云。次上

fēng lún míng zhǒngzhǒnggōngdiàn y?u xíng n?ng chí qí shàng yí qia bǎo sa xiāng tái yún zhū f? zǐ bǐ xū

风轮,名:种 种宫殿游行,能持其上一切宝色香台云。诸佛子!彼须

mí shān wēi ch?n shù fēng lún zuì zài shàng zhě míng shū shang wēi guāngzàng n?ng chí pǔ guāng m? ní zhuāng yán

弥山微尘数风轮,最在上者,名:殊胜威光藏,能持普光摩尼 庄 严

xiāngshuǐ hǎi cǐ xiāngshuǐ hǎi yǒu dà lián huā míng zhǒngzhǒngguāngmíng ruǐ xiāngchuáng huā zàngzhuāng yán shì

香水海。此香水海有大莲华,名:种 种 光明蕊香 幢 ,华藏 庄 严世

jia hǎi zhù zài qí zhōng sì fāng jūn píng qīngjìngjiān gù jīn gāng lún shān zhōu zā w?i rào dì hǎi zh?ng

界海住在其中,四方均平,清净坚固;金刚轮山,周匝围绕;地海众

shù ga yǒu qū bi?

树,各有区别。

shì shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

是时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

shì zūn wǎng xī yú zhū yǒu wēi ch?n f? suǒ xiū jìng ya

世尊往昔于诸有,微尘佛所修净业,

gù hu? zhǒngzhǒng bǎo guāngmíng huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi

故获种 种宝光明,华藏 庄 严世界海。

guǎng dà bēi yún biàn yí qia shě shēn wú liàng děng chà ch?n

广大悲云遍一切,舍身无量等刹尘,

yǐ xī ji? hǎi xiū xíng lì jīn cǐ shì jia wú zhū g?u

以昔劫海修行力,今此世界无诸垢。

fàng dà guāng míng biàn zhù kōng fēng lì suǒ chí wú d?ng yáo

放大光明遍住空,风力所持无动摇,

f? zàng m? ní pǔ yán shì rú lái yuàn lì lìng qīng jìng

佛藏摩尼普严饰,如来愿力令清净。

pǔ sàn m? ní miào zàng huā yǐ xī yuàn lì kōng zhōng zhù

普散摩尼妙藏华,以昔愿力空中住,

zhǒngzhǒngjiān gù zhuāng yán hǎi guāng yún chuí bù mǎn shí fāng

种 种坚固 庄 严海,光云垂布满十方。

zhū m? ní zhōng pú sà yún pǔ yì shí fāng guāng chì rán

诸摩尼中菩萨云,普诣十方光炽然,

guāng yàn ch?ng lún miào huā shì fǎ jia zhōu liú mǐ bù biàn

光焰成轮妙华饰,法界周流靡不遍。

yí qia bǎo zhōngfàngjìngguāng qí guāng pǔ zhàozh?ngshēng hǎi

一切宝中放净光,其光普照众 生海,

shí fāng gu? tǔ jiē zhōu biàn xián lìng chū kǔ xiàng pú tí

十方国土皆周遍,咸令出苦向菩提。

bǎo zhōng f? shù děngzh?ngshēng c?ng qí máo kǒng chū huà xíng

宝中佛数等众 生,从其毛孔出化形,

fàn zhǔ dì shì lún wáng děng yí qia zh?ng shēng jí zhū f?

梵主帝释轮王等,一切众 生及诸佛。

huà xiàn guāngmíngděng fǎ jia guāngzhōng yǎn shuō zhū f? míng

化现光明等法界,光 中演说诸佛名,

zhǒngzhǒng fāng biàn shì tiáo fú pǔ yìng qún xīn wú bú jìn

种 种方便示调伏,普应群心无不尽。

huā zàng shì jia suǒ yǒu ch?n yī yī ch?n zhōng jiàn fǎ jia

华藏世界所有尘,一一尘中见法界,

bǎo guāng xiàn f? rú yún jí cǐ shì rú lái chà zì zài

宝光现佛如云集,此是如来刹自在。

guǎng dà yuàn yún zhōu fǎ jia yú yí qia ji? huà qún shēng

广大愿云周法界,于一切劫化群生,

pǔ xián zhì dì hang xī ch?ng suǒ yǒu zhuāng yán c?ng cǐ chū

普贤智地行悉成,所有 庄 严从此出。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi dà lún w?i

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此华藏 庄 严世界海大轮围

shān zhù rì zhū wánglián huā zhī shàng zhān tán m? ní yǐ w?i qí shēn wēi d? bǎo wáng yǐ w?i qí fēng miàoxiāng

山,住日珠王莲华之上。栴檀摩尼以为其身,威德宝王以为其峰,妙香

m? ní ?r zu? qí lún yàn zàng jīn gāng suǒ g?ngch?ng lì yí qia xiāngshuǐ liú zhù qí jiān zh?ng bǎo w?i lín

摩尼而作其轮,焰藏金刚所共成立,一切香水,流注其间;众宝为林,

miào huā kāi fū xiāng cǎo bù dì míng zhū jiàn shì zhǒngzhǒngxiāng huā chù chù yíng mǎn m? ní w?i wǎng

妙华开敷;香草布地,明珠间饰;种 种 香华,处处盈满;摩尼为网,

zhōu zā chuí fù rú shì děng yǒu shì jia hǎi wēi ch?n shù zh?ngmiàozhuāng yán

周匝垂覆,如是等,有世界海微尘数众妙 庄 严。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨,欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

shì jia dà hǎi wú yǒu biān bǎo lún qīngjìngzhǒngzhǒng sa

世界大海无有边,宝轮清净种 种色,

suǒ yǒu zhuāng yán jìn qí miào cǐ y?u rú lái sh?n lì qǐ

所有 庄 严尽奇妙,此由如来神力起。

m? ní bǎo lún miàoxiāng lún jí yǐ zhēn zhū dēng yàn lún

摩尼宝轮妙香轮,及以真珠灯焰轮,

zhǒngzhǒngmiào bǎo w?i yán shì qīngjìng lún w?i suǒ ān zhù

种 种妙宝为严饰,清净轮围所安住。

jiān gù m? ní yǐ w?i zàng yán fú tán jīn zu? yán shì

坚固摩尼以为藏,阎浮檀金作严饰,

shū guāng fā yàn biàn shí fāng nai wài yìng cha jiē qīngjìng

舒光发焰遍十方,内外映彻皆清净。

jīn gāng m? ní suǒ jí ch?ng fù yǔ m? ní zhū miào bǎo

金刚摩尼所集成,复雨摩尼诸妙宝,

qí bǎo jīng qí fēi yī zhǒng fàngjìngguāngmíng pǔ yán lì

其宝精奇非一种,放净光明普严丽。

xiāngshuǐ fēn liú wú liàng sa sàn zhū huā bǎo jí zhān tán

香水分流无量色,散诸华宝及栴檀,

zh?ngliánjìng fā rú yī bù zhēn cǎo lu? shēng xī fēn fù

众莲竞发如衣布,珍草罗生悉芬馥。

wú liàng bǎo shù pǔ zhuāng yán kāi huā fà ruǐ sa chì rán

无量宝树普 庄 严,开华发蕊色炽然,

zhǒngzhǒngmíng yī zài qí nai guāng yún sì zhàochángyuán mǎn

种 种名衣在其内,光云四照常圆满。

wú liàng wú biān dà pú sà zhí gài f?n xiāngchōng fǎ jia

无量无边大菩萨,执盖焚香 充法界,

xī fā yí qia miào yīn shēng pǔ zhuǎn rú lái zhang fǎ lún

悉发一切妙音声,普转如来正法轮。

zhū m? ní shù bǎo m? ch?ng yī yī bǎo m? xiànguāngmíng

诸摩尼树宝末成,一一宝末现光明,

pí lú zhē nà qīngjìngshēn xī rù qí zhōng pǔ lìngjiàn

毗卢遮那清净身,悉入其中普令见。

zhū zhuāng yán zhōngxiàn f? shēn wú biān sa xiàng wú yāng shù

诸 庄 严中现佛身,无边色相无央数,

xī wǎng shí fāng wú bù biàn suǒ huà zh?ngshēng yì wú xiàn

悉往十方无不遍,所化众 生亦无限。

yí qia zhuāng yán chū miào yīn yǎn shuō rú lái běn yuàn lún

一切 庄 严出妙音,演说如来本愿轮,

shí fāng suǒ yǒu jìng chà hǎi f? zì zài lì xián lìng biàn

十方所有净刹海,佛自在力咸令遍。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ shì jia hǎi dà lún w?i shān nai suǒ yǒu

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此世界海大轮围山内,所有

dà dì yí qia jiē yǐ jīn gāng suǒ ch?ng jiān gù zhuāng yán bù kě jǔ huài qīngjìngpíng tǎn wú yǒu gāo

大地,一切皆以金刚所成,坚固 庄 严,不可沮坏;清净平坦,无有高

xià m? ní w?i lún zh?ng bǎo w?i zàng yí qia zh?ngshēng zhǒngzhǒngxíngzhuàng zhū m? ní bǎo yǐ w?i

下;摩尼为轮,众宝为藏;一切众 生,种 种形 状 ;诸摩尼宝,以为

jiàn cu? sàn zh?ng bǎo m? bù yǐ lián huā xiāngzàng m? ní fēn zhì qí jiān zhū zhuāng yán jù chōngbiàn

间错;散众宝末,布以莲华;香藏摩尼,分置其间;诸 庄 严具,充遍

rú yún sān shì yí qia zhū f? gu? tǔ suǒ yǒu zhuāng yán ?r w?i jiào shì m? ní miào bǎo yǐ w?i qí wǎng pǔ

如云,三世一切诸佛国土所有 庄 严而为校饰;摩尼妙宝以为其网,普

xiàn rú lái suǒ yǒu jìng jia rú tiān dì wǎng yú zhōng bù lia zhū f? zǐ cǐ shì jia hǎi dì yǒu rú shì děng

现如来所有境界,如天帝网于中布列。诸佛子!此世界海地,有如是等

shì jia hǎi wēi ch?n shù zhuāng yán

世界海微尘数 庄 严。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

qí dì píng tǎn jí qīng jìng ān zhù jiān gù wú n?ng huài

其地平坦极清净,安住坚固无能坏,

m? ní chù chù yǐ w?i yán zh?ng bǎo yú zhōngxiāngjiàn cu?

摩尼处处以为严,众宝于中 相间错。

jīn gāng w?i dì shan kě yua bǎo lún bǎo wǎng jù zhuāng yán

金刚为地甚可悦,宝轮宝网具 庄 严,

lián huā bù shàng jiē yuán mǎn miào yī mí fù xī zhōu biàn

莲华布上皆圆满,妙衣弥覆悉周遍。

pú sà tiān guàn bǎo yīng lu? xī bù qí dì w?i yán hǎo

菩萨天冠宝璎珞,悉布其地为严好,

zhān tán m? ní pǔ sàn zhōng xián shū lí g?u miào guāng míng

栴檀摩尼普散中,咸舒离垢妙光明。

bǎo huā fà yàn chū miào guāng guāng yàn rú yún zhào yí qia

宝华发焰出妙光,光焰如云照一切,

sàn cǐ miào huā jí zh?ng bǎo pǔ fù yú dì w?i yán shì

散此妙华及众宝,普覆于地为严饰。

mì yún xīng bù mǎn shí fāng guǎng dà guāng míng wú yǒu jìn

密云兴布满十方,广大光明无有尽,

pǔ zhì shí fāng yí qia tǔ yǎn shuō rú lái gān lù fǎ

普至十方一切土,演说如来甘露法。

yí qia f? yuàn m? ní nai pǔ xiàn wú biān guǎng dà ji?

一切佛愿摩尼内,普现无边广大劫,

zuì shang zhì zhě xī suǒ hang yú cǐ bǎo zhōng wú bú jiàn

最胜智者昔所行,于此宝中无不见。

qí dì suǒ yǒu m? ní bǎo yí qia f? chà xián lái rù

其地所有摩尼宝,一切佛刹咸来入,

bǐ zhū f? chà yī yī ch?n yí qia gu? tǔ yì rù zhōng

彼诸佛刹一一尘,一切国土亦入中。

miào bǎo zhuāng yán huā zàng jia pú sà y?u xíng biàn shí fāng

妙宝 庄 严华藏界,菩萨游行遍十方,

yǎn shuō dà shì zhū h?ng yuàn cǐ shì dào chǎng zì zài lì

演说大士诸弘愿,此是道场自在力。

m? ní miào bǎo zhuāng yán dì fàngjìngguāngmíng bai zh?ng shì

摩尼妙宝 庄 严地,放净光明备众饰,

chōng mǎn fǎ jia děng xū kōng f? lì zì rán rú shì xiàn

充满法界等虚空,佛力自然如是现。

zhū yǒu xiū zhì pǔ xián yuàn rù f? jìng jia dà zhì r?n

诸有修治普贤愿,入佛境界大智人,

n?ng zhī yú cǐ chà hǎi zhōng rú shì yí qia zhū sh?n biàn

能知于此刹海中,如是一切诸神变。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ shì jia hǎi dà dì zhōng yǒu shí bù

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此世界海大地中,有十不

kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiāngshuǐ hǎi yí qia miào bǎo zhuāng yán qí dǐ miàoxiāng m? ní zhuāng yán qí

可说佛刹微尘数香水海。一切妙宝,庄 严其底;妙香摩尼,庄 严其

àn pí lú zhē nà m? ní bǎo wáng yǐ w?i qí wǎng xiāngshuǐyìng cha jù zh?ng bǎo sa chōng mǎn qí zhōng

岸。毗卢遮那摩尼宝王以为其网;香水映彻,具众宝色,充满其中。

zhǒngzhǒng bǎo huā xuán bù qí shàng zhān tán xì m? ch?ng yìn qí xià yǎn f? yán yīn fàng bǎo guāngmíng

种 种宝华,旋布其上;栴檀细末,澄垽其下;演佛言音,放宝光明;

wú biān pú sà chí zhǒngzhǒng gài xiànsh?ntōng lì yí qia shì jia suǒ yǒu zhuāng yán xī yú zhōngxiàn shí

无边菩萨,持种 种盖,现神通力。一切世界所有 庄 严,悉于中现。十

bǎo jiē bì háng lia fēn bù shí bǎo lán shǔn zhōu zā w?i rào sì tiān xià wēi ch?n shù yí qia bǎo zhuāng

宝阶陛,行列分布;十宝栏楯,周匝围绕。四天下微尘数,一切宝 庄

yán fēn tu? lì huā fū r?ngshuǐzhōng bù kě shuō bǎi qiān yì nu? yú tuō shù shí bǎo shī lu? chuáng h?ng h? shā

严芬陀利华,敷荣水中;不可说百千亿那由他数十宝尸罗 幢 。恒河沙

shù yí qia bǎo yī língwǎngchuáng h?ng h? shā shù wú biān sa xiàng bǎo huā l?u g? bǎi qiān yì nu? yú tuō shù shí

数一切宝衣铃网 幢 ,恒河沙数无边色相宝华楼阁,百千亿那由他数十

bǎo lián huā ch?ng sì tiān xià wēi ch?n shù zh?ng bǎo shù lín bǎo yàn m? ní yǐ w?i qí wǎng h?ng h? shā shù zhān

宝莲华城,四天下微尘数众宝树林,宝焰摩尼以为其网;恒河沙数栴

tán xiāng zhū f? yán yīn guāng yàn m? ní bù kě shuō bǎi qiān yì nu? yú tuō shù zh?ng bǎo yuánqiáng xī g?ng w?i

檀香诸佛言音光焰摩尼,不可说百千亿那由他数众宝垣墙,悉共围

rào zhōubiàn yán shì

绕,周遍严饰。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

cǐ shì jia zhōng dà dì shàng yǒu xiāngshuǐ hǎi m? ní yán

此世界中大地上,有香水海摩尼严,

qīng jìng miào bǎo bù qí dǐ ān zhù jīn gāng bù kě huài

清净妙宝布其底,安住金刚不可坏。

xiāngzàng m? ní jī ch?ng àn rì yàn zhū lún bù ru? yún

香藏摩尼积成岸,日焰珠轮布若云,

lián huā miào bǎo w?i yīng lu? chù chù zhuāng yán jìng wú g?u

莲华妙宝为璎珞,处处 庄 严净无垢。

xiāngshuǐch?ngtíng jù zh?ng sa bǎo huā xuán bù fàngguāngmíng

香水澄渟具众色,宝华旋布放光明,

pǔ zhan yīn shēng w?n yuǎn jìn yǐ f? wēi sh?n yǎn miào fǎ

普震音声闻远近,以佛威神演妙法。

jiē bì zhuāng yán jù zh?ng bǎo fù yǐ m? ní w?i jiàn shì

阶陛 庄 严具众宝,复以摩尼为间饰,

zhōu huí lán shǔn xī bǎo ch?ng lián huā zhū wǎng rú yún bù

周回栏楯悉宝成,莲华珠网如云布。

m? ní bǎo shù lia ch?ng háng huā ruǐ fū r?ng guāng ha yì

摩尼宝树列成行,华蕊敷荣光赫奕,

zhǒngzhǒng yua yīn h?ng jìng z?u f? sh?n tōng lì lìng rú shì

种 种乐音恒竞奏,佛神通力令如是。

zhǒngzhǒngmiào bǎo fēn tu? lì fū bù zhuāng yán xiāngshuǐ hǎi

种 种妙宝芬陀利,敷布 庄 严香水海,

xiāng yàn guāngmíng wú zàn tíng guǎng dà yuán mǎn jiē chōngbiàn

香焰光明无暂停,广大圆满皆充遍。

míng zhū bǎo chuángh?ng chì shang miào yī chuí bù w?i yán shì

明珠宝 幢 恒炽盛,妙衣垂布为严饰,

m? ní líng wǎng yǎn fǎ yīn lìng qí w?n zhě qù f? zhì

摩尼铃网演法音,令其闻者趣佛智。

miào bǎo lián huā zu? ch?ng ku? zh?ng cǎi m? ní suǒ yán yíng

妙宝莲华作城廓,众彩摩尼所严莹,

zhēn zhū yún yǐng bù sì yú rú shì zhuāng yán xiāngshuǐ hǎi

真珠云影布四隅,如是 庄 严香水海。

yuánqiángliáo rào jiē zhōu zā l?u g? xiāngwàng bù qí shàng

垣墙缭绕皆周匝,楼阁相望布其上,

wú liàngguāngmíngh?ng chì rán zhǒngzhǒngzhuāng yán qīngjìng hǎi

无量 光明恒炽然,种 种 庄 严清净海。

pí lú zhē nà yú wǎng xī zhǒngzhǒng chà hǎi jiē yán jìng

毗卢遮那于往昔,种 种刹海皆严净,

rú shì guǎng dà wú yǒu biān xī shì rú lái zì zài lì

如是广大无有边,悉是如来自在力。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yī yī xiāngshuǐ hǎi ga yǒu sì tiān xià

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!一一香水海,各有四天下

wēi ch?n shù xiāngshuǐ h? y?u xuán w?i rào yí qia jiē yǐ jīn gāng w?i àn jìngguāng m? ní yǐ w?i yán shì

微尘数香水河,右旋围绕,一切皆以金刚为岸,净光摩尼以为严饰,

chángxiàn zhū f? bǎo sa guāng yún jí zhū zh?ngshēng suǒ yǒu yán yīn qí h? suǒ yǒu xuán fú zhī chù yí qia zhū

常现诸佛宝色光云,及诸众 生所有言音。其河所有漩澓之处,一切诸

f? suǒ xiū yīn hang zhǒngzhǒngxíngxiàng jiē c?ngzhōng chū m? ní w?i wǎng zh?ng bǎo líng du? zhū shì jia hǎi suǒ

佛所修因行,种 种形相皆从中出。摩尼为网,众宝铃铎,诸世界海所

yǒu zhuāng yán xī yú zhōngxiàn m? ní bǎo yún yǐ fù qí shàng qí yún pǔ xiàn huā zàng shì jia pí lú zhē

有 庄 严,悉于中现。摩尼宝云以覆其上,其云普现华藏世界,毗卢遮

nà shí fāng huà f? jí yí qia f? sh?ntōng zhī shì fù chū miào yīn chēngyáng sān shì f? pú sà míng qí xiāng

那十方化佛,及一切佛神通之事。复出妙音,称扬三世佛菩萨名。其香

shuǐzhōng cháng chū yí qia bǎo yàn guāng yún xiāng xù bù ju? ru? guǎngshuō zhě yī yī h? ga yǒu shì jia hǎi

水中,常出一切宝焰光云,相续不绝。若广说者,一一河各有世界海

wēi ch?n shù zhuāng yán

微尘数 庄 严。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

qīng jìng xiāng liú mǎn dà h? jīn gāng miào bǎo w?i qí àn

清净香流满大河,金刚妙宝为其岸,

bǎo m? w?i lún bù qí dì zhǒngzhǒng yán shì jiē zhēn hǎo

宝末为轮布其地,种 种严饰皆珍好。

bǎo jiē háng lia miào zhuāng yán lán shǔn zhōu huí xī shū lì

宝阶行列妙 庄 严,栏楯周回悉殊丽,

zhēn zhū w?i zàngzh?ng huā shì zh?ngzh?ngyīng mán g?ngchuí xià

真珠为藏众华饰,种 种缨鬘共垂下。

xiāngshuǐ bǎo guāng qīng jìng sa h?ng tǔ m? ní jìng jí liú

香水宝光清净色,恒吐摩尼竞疾流,

zh?ng huā suí làng jiē yáo d?ng xī z?u yua yīn xuān miào fǎ

众华随浪皆摇动,悉奏乐音宣妙法。

xì m? zhān tán zu? ní yìn yí qia miào bǎo t?ng huí fú

细末栴檀作泥垽,一切妙宝同洄澓,

xiāngcáng fēn yūn bù zài zhōng fā yàn liú fēn pǔ zhōu biàn

香藏氛氲布在中,发焰流芬普周遍。

h? zhōng chū shēng zhū miào bǎo xī fàngguāngmíng sa chì rán

河中出生诸妙宝,悉放光明色炽然,

qí guāng bù yǐng ch?ng tái zu? huā gài zhū yīng jiē jù zú

其光布影成台座,华盖珠璎皆具足。

m? ní wáng zhōng xiàn f? shēn guāngmíng pǔ zhào shí fāng chà

摩尼王中现佛身,光明普照十方刹,

yǐ cǐ w?i lún yán shì dì xiāngshuǐ yìng cha cháng yíng mǎn

以此为轮严饰地,香水映彻常盈满。

m? ní w?i wǎng jīn w?i du? biàn fù xiāng h? yǎn f? yīn

摩尼为网金为铎,遍覆香河演佛音,

ka xuān yí qia pú tí dào jí yǐ pǔ xián zhī miào hang

克宣一切菩提道,及以普贤之妙行。

bǎo àn m? ní jí qīng jìng h?ng chū rú lái běn yuàn yīn

宝岸摩尼极清净,恒出如来本愿音,

yí qia zhū f? nǎng suǒ hang qí yīn pǔ yǎn jiē lìng jiàn

一切诸佛曩所行,其音普演皆令见。

qí h? suǒ yǒu xuán liú chù pú sà rú yún cháng yǒng chū

其河所有漩流处,菩萨如云常踊出,

xī wǎngguǎng dà chà tǔ zhōng nǎi zhì fǎ jia xiánchōng mǎn

悉往广大刹土中,乃至法界咸充满。

qīng jìng zhū wáng bù ru? yún yí qia xiāng h? xī mí fù

清净珠王布若云,一切香河悉弥覆,

qí zhū děng f? m?i jiān xiàng bǐng rán xiǎn xiàn zhū f? yǐng

其珠等佛眉间相,炳然显现诸佛影。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ zhū xiāngshuǐ h? liǎngjiàn zhī dì

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此诸香水河,两间之地,

xī yǐ miào bǎo zhǒngzhǒngzhuāng yán yī yī ga yǒu sì tiān xià wēi ch?n shù zh?ng bǎo zhuāng yán fēn tu? lì huā zhōu

悉以妙宝种 种 庄 严,一一各有四天下微尘数众宝 庄 严。芬陀利华周

zā biàn mǎn ga yǒu sì tiān xià wēi ch?n shù zh?ng bǎo shù lín cì dì háng lia yī yī shù zhōng h?ng chū yí

匝遍满,各有四天下微尘数。众宝树林次第行列;一一树中,恒出一

qia zhū zhuāng yán yún m? ní bǎo wángzhào yào qí jiān zhǒngzhǒng huā xiāng chù chù yíng mǎn qí shù fù chū wēi miào

切诸 庄 严云。摩尼宝王照耀其间;种 种华香处处盈满。其树复出微妙

yīn shēng shuō zhū rú lái yí qia ji? zhōng suǒ xiū dà yuàn fù sàn zhǒngzhǒng m? ní bǎo wáng chōngbiàn qí dì

音声,说诸如来一切劫中,所修大愿;复散种 种摩尼宝王,充遍其地。

suǒ wai lián huā lún m? ní bǎo wáng xiāng yàn guāng yún m? ní bǎo wáng zhǒngzhǒng yán shì m? ní bǎo wáng xiàn

所谓:莲华轮摩尼宝王、香焰光云摩尼宝王、种 种严饰摩尼宝王、现

bù kě sī yì zhuāng yán sa m? ní bǎo wáng rì guāngmíng yī zàng m? ní bǎo wáng zhōubiàn shí fāng pǔ chuí bù guāng

不可思议 庄 严色摩尼宝王、日光明衣藏摩尼宝王、周遍十方普垂布光

wǎng yún m? ní bǎo wáng xiàn yí qia zhū f? sh?nbiàn m? ní bǎo wáng xiàn yí qia zh?ngshēng ya bào hǎi m? ní bǎo

网云摩尼宝王、现一切诸佛神变摩尼宝王、现一切众 生业报海摩尼宝

wáng rú shì děng yǒu shì jia hǎi wēi ch?n shù qí xiāngshuǐ h ? liǎngjiànz h ī d ì yī yī xī jù rú shì

王。如是等,有世界海微尘数。其香水河,两间之地,一一悉具如是

zhuāng yán

庄 严。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨,欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

qí dì píng tǎn jí qīng jìng zhēn jīn m? ní g?ng yán shì

其地平坦极清净,真金摩尼共严饰,

zhū shù háng lia yīn qí zhōng sǒng gàn chuí tiáo cuì ru? yún

诸树行列荫其中,耸干垂条翠若云。

zhī tiáomiào bǎo suǒ zhuāng yán huā yàn ch?ng lún guāng sì zhào

枝条妙宝所 庄 严,华焰成轮光四照,

m? ní w?i guǒ rú yún bù pǔ shǐ shí fāng cháng xiàn dǔ

摩尼为果如云布,普使十方常现睹。

m? ní bù dì jiē chōng mǎn zh?ng huā bǎo m? g?ngzhuāng yán

摩尼布地皆充满,众华宝末共 庄 严,

fù yǐ m? ní zu? gōngdiàn xī xiànzh?ngshēng zhū yǐngxiàng

复以摩尼作宫殿,悉现众 生诸影像。

zhū f? yǐng xiàng m? ní wáng pǔ sàn qí dì mǐ bù zhōu

诸佛影像摩尼王,普散其地靡不周,

rú shì ha yì biàn shí fāng yī yī ch?n zhōng xián jiàn f?

如是赫奕遍十方,一一尘中咸见佛。

miào bǎo zhuāng yán shàn fēn bù zhēn zhū dēngwǎngxiāngjiàn cu?

妙宝 庄 严善分布,真珠灯网相间错,

chù chù xī yǒu m? ní lún yī yī jiē xiàn f? sh?n tōng

处处悉有摩尼轮,一一皆现佛神通。

zh?ng bǎo zhuāng yán fàng dà guāng guāngzhōng pǔ xiàn zhū huà f?

众宝 庄 严放大光,光 中普现诸化佛,

yī yī zhōu háng mǐ bù biàn xī yǐ shí lì guǎng kāi yǎn

一一周行靡不遍,悉以十力广开演。

m? ní miào bǎo fēn tu? lì yí qia shuǐ zhōng xián biàn mǎn

摩尼妙宝芬陀利,一切水中咸遍满,

qí huā zhǒngzhǒng ga bù t?ng xī xiànguāngmíng wú jìn xiē

其华种 种各不同,悉现光明无尽歇。

sān shì suǒ yǒu zhū zhuāng yán m? ní guǒ zhōng jiē xiǎnxiàn

三世所有诸 庄 严,摩尼果中皆显现,

tǐ xìng wú shēng bù kě qǔ cǐ shì rú lái zì zài lì

体性无生不可取,此是如来自在力。

cǐ dì yí qia zhuāng yán zhōng xī xiàn rú lái guǎng dà shēn

此地一切 庄 严中,悉现如来广大身,

bǐ yì bù lái yì bù qù f? xī yuàn lì jiē lìng jiàn

彼亦不来亦不去,佛昔愿力皆令见。

cǐ dì yī yī wēi ch?n zhōng yí qia f? zǐ xiū xíng dào

此地一一微尘中,一切佛子修行道,

ga jiàn suǒ jì dāng lái chà suí qí yì la xī qīng jìng

各见所记当来刹,随其意乐悉清净。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ zhū f? shì zūn shì jia hǎi zhuāng yán bù

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!诸佛世尊世界海,庄 严不

kě sī yì h? yǐ gù zhū f? zǐ cǐ huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi yí qia jìng jia yī yī jiē yǐ shì

可思议。何以故?诸佛子!此华藏 庄 严世界海一切境界,一一皆以世

jia hǎi wēi ch?n shù qīngjìnggōng d? zhī suǒ zhuāng yán

界海微尘数清净功德之所 庄 严。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛神力,观察十方而说颂言:

cǐ chà hǎi zhōng yí qia chù xī yǐ zh?ng bǎo w?i yán shì

此刹海中一切处,悉以众宝为严饰,

fā yàn t?ng kōng bù ru? yún guāngmíng d?ng cha cháng mí fù

发焰腾空布若云,光明洞彻常弥覆。

m? ní tǔ yún wú yǒu jìn shí fāng f? yǐng yú zhōng xiàn

摩尼吐云无有尽,十方佛影于中现,

sh?n tōng biàn huà mǐ zàn tíng yí qia pú sà xián lái jí

神通变化靡暂停,一切菩萨咸来集。

yí qia m? ní yǎn f? yīn qí yīn měi miào bù sī yì

一切摩尼演佛音,其音美妙不思议,

pí lú zhē nà xī suǒ hang yú cǐ bǎo nai h?ng w?n jiàn

毗卢遮那昔所行,于此宝内恒闻见。

qīngjìngguāngmíngbiànzhào zūn zhuāng yán jù zhōng jiē xiànyǐng

清净光明遍照尊, 庄 严具中皆现影,

biàn huà fēn shēn zh?ng w?i rào yí qia chà hǎi xián zhōu biàn

变化分身众围绕,一切刹海咸周遍。

suǒ yǒu huà f? jiē rú huàn qiú qí lái chù bù kě d?

所有化佛皆如幻,求其来处不可得,

yǐ f? jìng jia wēi sh?n lì yí qia chà zhōng rú shì xiàn

以佛境界威神力,一切刹中如是现。

rú lái zì zài sh?n tōng shì xī biàn shí fāng zhū gu? tǔ

如来自在神通事,悉遍十方诸国土,

yǐ cǐ chà hǎi jìngzhuāng yán yí qia jiē yú bǎo zhōngjiàn

以此刹海净 庄 严,一切皆于宝中见。

shí fāng suǒ yǒu zhū biàn huà yí qia jiē rú jìng zhōng xiàng

十方所有诸变化,一切皆如镜中 像,

dàn y?u rú lái xī suǒ hang sh?n tōng yuàn lì ?r chū shēng

但由如来昔所行,神通愿力而出生。

ru? yǒu n?ng xiū pǔ xián hang rù yú pú sà shang zhì hǎi

若有能修普贤行,入于菩萨胜智海,

n?ng yú yí qia wēi ch?n zhōng pǔ xiàn qí shēn jìng zh?ng chà

能于一切微尘中,普现其身净众刹。

bù kě sī yì yì dà ji? qīn jìn yí qia zhū rú lái

不可思议亿大劫,亲近一切诸如来,

rú qí yí qia zhī suǒ hang yí chà nà zhōng xī n?ng xiàn

如其一切之所行,一刹那中悉能现。

zhū f? gu? tǔ rú xū kōng wú děng wú shēng wú yǒu xiàng

诸佛国土如虚空,无等无生无有相,

w?i lì zh?ngshēng pǔ yán jìng běn yuàn lì gù zhù qí zhōng

为利众 生普严净,本愿力故住其中。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ zhōng yǒu h? děng shì jia zhù wǒ jīn

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此中有何等世界住?我今

dāngshuō zhū f? zǐ cǐ shí bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiāngshuǐ hǎi zhōng yǒu shí bù kě shuō f? chà

当说。诸佛子!此十不可说。佛刹微尘数香水海中,有十不可说佛刹

wēi ch?n shù shì jia zhǒng ān zhù yī yī shì jia zhǒng fù yǒu shí bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù shì jia zhū

微尘数世界种安住;一一世界种,复有十不可说佛刹微尘数世界。诸

f? zǐ bǐ zhū shì jia zhǒng yú shì jia hǎi zhōng ga ga yī zhù ga ga xíngzhuàng ga ga tǐ xìng

佛子!彼诸世界种,于世界海中,各各依住,各各形 状 ,各各体性,

ga ga fāng suǒ ga ga qù rù ga ga zhuāng yán ga ga fēn qí ga ga háng lia ga ga wú chā bi?

各各方所,各各趣入,各各 庄 严,各各分齐,各各行列,各各无差别,

ga ga lì jiā chí zhū f? zǐ cǐ shì jia zhǒng hu? yǒu yī dà lián huā hǎi zhù hu? yǒu yī wú biān sa bǎo

各各力加持。诸佛子!此世界种,或有依大莲华海住,或有依无边色宝

huā hǎi zhù hu? yǒu yī yí qia zhēn zhū zàng bǎo yīng lu? hǎi zhù hu? yǒu yī xiāngshuǐ hǎi zhù hu? yǒu yī yí qia

华海住,或有依一切真珠藏宝璎珞海住,或有依香水海住,或有依一切

huā hǎi zhù hu? yǒu yī m? ní bǎo wǎng hǎi zhù hu? yǒu yī xuán liú guāng hǎi zhù hu? yǒu yī pú sà bǎo zhuāng

华海住,或有依摩尼宝网海住,或有依漩流光海住,或有依菩萨宝 庄

yán guàn hǎi zhù hu? yǒu yī zhǒngzhǒngzh?ngshēngshēn hǎi zhù hu? yǒu yī yí qia f? yīn shēng m? ní wáng hǎi zhù

严冠海住,或有依种 种 众 生身海住,或有依一切佛音声摩尼王海住,

rú shì děng ru? guǎngshuō zhě yǒu shì jia hǎi wēi ch?n shù zhū f? zǐ bǐ yí qia shì jia zhǒng hu? yǒu

如是等;若广说者,有世界海微尘数。诸佛子!彼一切世界种,或有

zu? xū mí shānxíng hu? zu? jiāng h? xíng hu? zu? huí zhuǎnxíng hu? zu? xuán liú xíng hu? zu? lún wǎngxíng

作须弥山形,或作江河形,或作回转形,或作漩流形,或作轮辋形,

hu? zu? tán shànxíng hu? zu? shù lín xíng hu? zu? l?u g? xíng hu? zu? shānchuángxíng hu? zu? pǔ fāngxíng

或作坛墠形,或作树林形,或作楼阁形,或作山 幢 形,或作普方形,

hu? zu? tāi zàngxíng hu? zu? lián huā xíng hu? zu? qià la jiā xíng hu? zu? zh?ngshēngshēnxíng hu? zu? yún xíng

或作胎藏形,或作莲华形,或作佉勒迦形,或作众 生身形,或作云形,

hu? zu? zhū f? xiàng hǎo xíng hu? zu? yuán mǎn guāngmíngxíng hu? zu? zhǒngzhǒng zhū wǎngxíng hu? zu? yí qia m?n tà

或作诸佛相好形,或作圆满光明形,或作种 种珠网形,或作一切门闼

xíng hu? zu? zhū zhuāng yán jù xíng rú shì děng ru? guǎngshuō zhě yǒu shì jia hǎi wēi ch?n shù zhū f? zǐ

形,或作诸 庄 严具形,如是等;若广说者,有世界海微尘数。诸佛子!

bǐ yí qia shì jia zhǒng hu? yǒu yǐ shí fāng m? ní yún w?i tǐ hu? yǒu yǐ zh?ng sa yàn w?i tǐ hu? yǒu yǐ

彼一切世界种,或有以十方摩尼云为体,或有以众色焰为体,或有以

zhū guāngmíng w?i tǐ hu? yǒu yǐ bǎo xiāng yàn w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia bǎo zhuāng yán duō lu? huā w?i tǐ hu?

诸光明为体,或有以宝香焰为体,或有以一切宝 庄 严多罗华为体,或

yǒu yǐ pú sà yǐngxiàng w?i tǐ hu? yǒu yǐ zhū f? guāngmíng w?i tǐ hu? yǒu yǐ f? sa xiàng w?i tǐ hu? yǒu

有以菩萨影像为体,或有以诸佛光明为体,或有以佛色相为体,或有

yǐ yī bǎo guāng w?i tǐ hu? yǒu yǐ zh?ng bǎo guāng w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia zh?ngshēng fú d? hǎi yīn shēng w?i

以一宝光为体,或有以众宝光为体,或有以一切众 生福德海音声为

tǐ hu? yǒu yǐ yí qia zh?ngshēng zhū ya hǎi yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia f? jìng jia qīngjìng yīn shēng w?i

体,或有以一切众 生诸业海音声为体,或有以一切佛境界清净音声为

tǐ hu? yǒu yǐ yí qia pú sà dà yuàn hǎi yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia f? fāngbiàn yīn shēng w?i tǐ

体,或有以一切菩萨大愿海音声为体,或有以一切佛方便音声为体,

hu? yǒu yǐ yí qia chà zhuāng yán jù ch?nghuài yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ wú biān f? yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ

或有以一切刹 庄 严具成坏音声为体,或有以无边佛音声为体,或有以

yí qia f? biàn huà yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia zh?ngshēngshàn yīn shēng w?i tǐ hu? yǒu yǐ yí qia f? gōng

一切佛变化音声为体,或有以一切众 生善音声为体,或有以一切佛功

d? hǎi qīngjìng yīn shēng w?i tǐ rú shì děng ru? guǎngshuō zhě yǒu shì jia hǎi wēi ch?n shù

德海清净音声为体。如是等,若广说者,有世界海微尘数。

ěr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuān qí yì ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨,欲重宣其义,承佛神力,观察十方,而说颂言:

chà zhǒngjiān gù miàozhuāng yán guǎng dà qīngjìngguāngmíngzàng

刹种坚固妙 庄 严,广大清净光明藏,

yī zhǐ lián huā bǎo hǎi zhù hu? yǒu zhù yú xiāng hǎi děng

依止莲华宝海住,或有住于香海等。

xū mí ch?ng shù tán shàn xíng yí qia chà zhǒng biàn shí fāng

须弥城树坛墠形,一切刹种遍十方,

zhǒngzhǒngzhuāng yán xíngxiàng bi? ga ga bù lia ?r ān zhù

种 种 庄 严形相别,各各布列而安住。

hu? yǒu tǐ shì jìng guāng míng hu? shì huā zàng jí bǎo yún

或有体是净光明,或是华藏及宝云,

hu? yǒu chà zhǒng yàn suǒ ch?ng ān zhù m? ní bù huài zàng

或有刹种焰所成,安住摩尼不坏藏。

dēng yún yàn cǎi guāngmíngděng zhǒngzhǒng wú biānqīngjìng sa

灯云焰彩光明等,种 种无边清净色,

hu? yǒu yán yīn yǐ w?i tǐ shì f? suǒ yǎn bù sī yì

或有言音以为体,是佛所演不思议。

hu? shì yuàn lì suǒ chū yīn sh?n biàn yīn shēng w?i tǐ xìng

或是愿力所出音,神变音声为体性,

yí qia zh?ng shēng dà fú ya f? gōng d? yīn yì rú shì

一切众 生大福业,佛功德音亦如是。

chà zhǒng yī yī chā bi? m?n bù kě sī yì wú yǒu jìn

刹种一一差别门,不可思议无有尽,

rú shì shí fāng jiē biàn mǎn guǎng dà zhuāng yán xiànsh?n lì

如是十方皆遍满,广大 庄 严现神力。

shí fāng suǒ yǒu guǎng dà chà xī lái rù cǐ shì jia zhǒng

十方所有广大刹,悉来入此世界种,

suī jiàn shí fāng pǔ rù zhōng ?r shí wú lái wú suǒ rù

虽见十方普入中,而实无来无所入。

yǐ yī chà zhǒng rù yí qia yī qiē rù yī yì wú yú

以一刹种入一切,一切入一亦无余,

tǐ xiàng rú běn wú chā bi? wú děng wú liàng xī zhōu biàn

体相如本无差别,无等无量悉周遍。

yí qia gu? tǔ wēi ch?n zhōng pǔ jiàn rú lái zài qí suǒ

一切国土微尘中,普见如来在其所,

yuàn hǎi yán yīn ru? l?i zhan yí qia zh?ng shēng xī diào fú

愿海言音若雷震,一切众 生悉调伏。

f? shēn zhōu biàn yí qia chà wú shù pú sà yì chōng mǎn

佛身周遍一切刹,无数菩萨亦充满,

rú lái zì zài wú děng lún pǔ huà yí qia zhū hán shí

如来自在无等伦,普化一切诸含识。

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ cǐ shí bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiāng

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!此十不可说佛刹微尘数香

shuǐ hǎi zài huā zàngzhuāng yán shì jia hǎi zhōng rú tiān dì wǎng fēn bù ?r zhù zhū f? zǐ cǐ zuì zhōngyāng

水海,在华藏 庄 严世界海中,如天帝网分布而住。诸佛子!此最中央

xiāngshuǐ hǎi míng wú biānmiào huā guāng yǐ xiàn yí qia pú sà xíng m? ní wángchuáng w?i dǐ chū dà lián

香水海,名:无边妙华光。以现一切菩萨形,摩尼王 幢 为底,出大莲

huā míng yí qia xiāng m? ní wángzhuāng yán yǒu shì jia zhǒng ?r zhù qí shàng míng pǔ zhào shí fāng chì rán

华,名:一切香摩尼王 庄 严。有世界种而住其上,名:普照十方炽然

bǎo guāngmíng yǐ yí qia zhuāng yán jù w?i tǐ yǒu bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù shì jia yú zhōng bù lia

宝光明。以一切 庄 严具为体,有不可说佛刹,微尘数世界,于中布列。

qí zuì xià fāng yǒu shì jia míng zuì shangguāngbiànzhào yǐ yí qia jīn gāngzhuāng yán guāng yào lún w?i jì yī

其最下方有世界,名:最胜 光遍照。以一切金刚 庄 严光耀轮为际,依

zh?ng bǎo m? ní huā ?r zhù qí zhuàng y?u rú m? ní bǎo xíng yí qia bǎo huā zhuāng yán yún mí fù qí shàng

众宝摩尼华而住;其 状 犹如摩尼宝形,一切宝华 庄 严云弥覆其上。

f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào zhǒngzhǒng ān zhù zhǒngzhǒngzhuāng yán f? hào jìng yǎn lí

佛刹微尘数世界,周匝围绕,种 种安住,种 种 庄 严,佛号:净眼离

g?u dēng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng zhǒngzhǒngxiānglián huā miàozhuāng yán

垢灯。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:种 种 香莲华妙 庄 严。

yǐ yí qia zhuāng yán jù w?i jì yī bǎo lián huā wǎng ?r zhù qí zhuàng y?u rú shī zǐ zhī zu? yí qia bǎo sa

以一切 庄 严具为际,依宝莲华网而住;其 状 犹如师子之座,一切宝色

zhū zhàng yún mí fù qí shàng ar f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào shī zǐ guāngshangzhào

珠帐云,弥覆其上。二佛刹微尘数世界周匝围绕,佛号:师子光 胜照。

cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng yí qia bǎo zhuāng yán pǔ zhàoguāng yǐ xiāngfēng lún

此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:一切宝 庄 严普照光。以香风轮

w?i jì yī zhǒngzhǒng bǎo huā yīng lu? zhù qí xíng bā yú miàoguāng m? ní rì lún yún ?r fù qí shàng

为际,依种 种宝华璎珞住,其形八隅,妙光摩尼日轮云,而覆其上。

sān f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào jìngguāng zhì shangchuáng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n

三佛刹微尘数世界,周匝围绕,佛号:净光智胜 幢 。此上过佛刹微尘

shù shì jia yǒu shì jia míng zhǒngzhǒngguāngmíng huā zhuāng yán yǐ yí qia bǎo wáng w?i jì yī zh?ng sa

数世界,有世界,名:种 种 光明华 庄 严。以一切宝王为际,依众色

jīn gāng shī lu? chuáng hǎi zhù qí zhuàng y?u rú m? ní lián huā yǐ jīn gāng m? ní bǎo guāng yún ?r fù qí shàng

金刚尸罗 幢 海住;其 状 犹如摩尼莲华,以金刚摩尼宝光云而覆其上,

sì f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào chún yī qīngjìng f? hào jīn gāngguāngmíng wú liàngjīng jìn

四佛刹微尘数世界,周匝围绕,纯一清净,佛号:金刚光明无量精进

lì shàn chū xiàn cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng pǔ fàngmiào huā guāng yǐ yí

力善出现。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:普放妙华光。以一

qia bǎo língzhuāng yán wǎng w?i jì yī yí qia shù lín zhuāng yán bǎo lún wǎng hǎi zhù qí xíng pǔ fāng ?r duō yǒu

切宝铃 庄 严网为际,依一切树林 庄 严宝轮网海住;其形普方,而多有

yú jiǎo fàn yīn m? ní wáng yún yǐ fù qí shàng wǔ f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào

隅角,梵音摩尼王云,以覆其上。五佛刹微尘数世界,周匝围绕,佛号:

xiāngguāng xǐ lì hǎi cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng jìngmiàoguāngmíng yǐ bǎo

香 光喜力海。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:净妙光明。以宝

wángzhuāng yán chuáng w?i jì yī jīn gānggōngdiàn hǎi zhù qí xíng sì fāng m? ní lún jì zhàng yún ?r fù qí

王 庄 严 幢 为际,依金刚宫殿海住;其形四方,摩尼轮髻帐云,而覆其

shàng liù f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào pǔ guāng zì zài chuáng cǐ shàng gu? f? chà

上,六佛刹微尘数世界,周匝围绕,佛号:普光自在 幢 。此上过佛刹

wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng zh?ng huā yàn zhuāng yán yǐ zhǒngzhǒng huā zhuāng yán w?i jì yī yí

微尘数世界,有世界,名:众华焰 庄 严。以种 种华 庄 严为际,依一

qia bǎo sa yàn hǎi zhù qí zhuàng y?u rú l?u g? zhī xíng yí qia bǎo sa yī zhēn zhū lán shǔn yún ?r fù qí shàng

切宝色焰海住;其 状 犹如楼阁之形,一切宝色衣真珠栏楯云而覆其上。

qī f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào chún yī qīngjìng f? hào huān xǐ hǎi gōng d? míngchēng zì zài

七佛刹微尘数世界,周匝围绕,纯一清净,佛号:欢喜海功德名称自在

guāng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng chū shēng wēi lì dì yǐ chū yí qia shēng

光。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:出生威力地。以出一切声

m? ní wángzhuāng yán w?i jì yī zhǒngzhǒng bǎo sa lián huā zu? xū kōng hǎi zhù qí zhuàng y?u rú yīn tu? lu? wǎng

摩尼王 庄 严为际,依种 种宝色莲华座虚空海住;其 状 犹如因陀罗网,

yǐ wú biān sa huā wǎng yún ?r fù qí shàng bā f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào guǎng dà

以无边色华网云而覆其上。八佛刹微尘数世界周匝围绕,佛号:广大

míngchēng zhì hǎi chuáng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng chū miào yīn shēng yǐ xīn

名称智海 幢 。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:出妙音声。以心

wáng m? ní zhuāng yán lún w?i jì yī h?ng chū yí qia miào yīn shēngzhuāng yán yún m? ní wáng hǎi zhù qí zhuàng y?u

王摩尼 庄 严轮为际,依恒出一切妙音声 庄 严云摩尼王海住;其 状 犹

rú fàn tiānshēnxíng wú liàng bǎo zhuāng yán shī zǐ zu? yún ?r fù qí shàng jiǔ f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā

如梵天身形,无量宝 庄 严师子座云而覆其上。九佛刹微尘数世界周匝

w?i rào f? hào qīngjìng yua guāngmíngxiàng wú n?ng cuī fú cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì

围绕,佛号:清净月光明相无能摧伏。此上过佛刹微尘数世界,有世

jia míng jīn gāngchuáng yǐ wú biānzhuāng yán zhēn zhū zàng bǎo yīng lu? w?i jì yī yí qia zhuāng yán bǎo shī

界,名:金刚 幢 ,以无边 庄 严真珠藏宝璎珞为际,依一切 庄 严宝师

zǐ zu? m? ní hǎi zhù qí zhuàngzhōuyuán shí xū mí shān wēi ch?n shù yí qia xiāng m? ní huā xū mí yún mí

子座摩尼海住;其 状 周圆,十须弥山微尘数一切香摩尼华须弥云,弥

fù qí shàng shí f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào chún yī qīngjìng f? hào yí qia fǎ hǎi zuì

覆其上。十佛刹微尘数世界,周匝围绕,纯一清净,佛号:一切法海最

shangwáng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng h?ng chū xiàn dì qīng bǎo guāngmíng yǐ

胜王。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:恒出现帝青宝光明。以

jí jiān láo bù kě huài jīn gāngzhuāng yán w?i jì yī zhǒngzhǒng shū yì huā hǎi zhù qí zhuàng y?u rú bàn yua zhī

极坚牢不可坏金刚 庄 严为际,依种 种殊异华海住;其 状 犹如半月之

xíng zhū tiān bǎo zhàng yún ?r fù qí shàng shí yī f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào

形,诸天宝帐云而覆其上。十一佛刹微尘数世界,周匝围绕,佛号:

wú liànggōng d? fǎ cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng guāngmíngzhào yào yǐ pǔ guāng

无量功德法。此上过佛刹微尘数世界,有世界名:光明照耀。以普光

zhuāng yán w?i jì yī huā xuánxiāngshuǐ hǎi zhù zhuàng rú huā xuán zhǒngzhǒng yī yún ?r fù qí shàng shí

庄 严为际,依华旋香水海住;状 如华旋,种 种衣云,而覆其上。十

ar f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào chāo shì fàn cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia

二佛刹微尘数世界周匝围绕,佛号:超释梵。此上过佛刹微尘数世界,

zhì cǐ shì jia míng suō p? yǐ jīn gāngzhuāng yán w?i jì yī zhǒngzhǒng sa fēng lún suǒ chí lián huā wǎng zhù

至此世界,名:娑婆。以金刚 庄 严为际,依种 种色风轮所持莲华网住;

zhuàng rú xū kōng yǐ pǔ yuán mǎn tiāngōngdiànzhuāng yán xū kōng yún ?r fù qí shàng shí sān f? chà wēi ch?n shù shì

状 如虚空,以普圆满天宫殿 庄 严虚空云而覆其上。十三佛刹微尘数世

jia zhōu zā w?i rào qí f? jí shì pí lú zhē nà rú lái shì zūn cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia

界,周匝围绕,其佛即是毗卢遮那如来世尊。此上过佛刹微尘数世界,

yǒu shì jia míng jì jìng lí ch?nguāng yǐ yí qia bǎo zhuāng yán w?i jì yī zhǒngzhǒng bǎo yī hǎi zhù qí

有世界,名:寂静离尘光。以一切宝 庄 严为际,依种 种宝衣海住;其

zhuàng y?u rú zhí jīn gāngxíng wú biān sa jīn gāng yún ?r fù qí shàng shí sì f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu

状 犹如执金刚形,无边色金刚云而覆其上。十四佛刹微尘数世界,周

zā w?i rào f? hào biàn fǎ jia shang yīn cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng

匝围绕,佛号:遍法界胜音。此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:

zh?ngmiàoguāngmíngdēng yǐ yí qia zhuāng yán zhàng w?i jì yī jìng huā wǎng hǎi zhù qí zhuàng y?u rú wàn zì zhī

众妙光明灯。以一切 庄 严帐为际,依净华网海住;其 状 犹如卍字之

xíng m? ní shù xiāngshuǐ hǎi yún ?r fù qí shàng shí wǔ f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào chún

形,摩尼树香水海云而覆其上。十五佛刹微尘数世界,周匝围绕,纯

yī qīngjìng f? hào bù kě cuī fú lì pǔ zhàochuáng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia

一清净,佛号:不可摧伏力普照 幢 。此上过佛刹微尘数世界,有世界,

míng qīngjìngguāngbiànzhào yǐ wú jìn bǎo yún m? ní wáng w?i jì yī zhǒngzhǒngxiāng yàn lián huā hǎi zhù qí

名:清净光遍照。以无尽宝云摩尼王为际,依种 种 香焰莲华海住;其

zhuàng y?u rú guī jiǎ zhī xíng yuánguāng m? ní lún zhān tán yún ?r fù qí shàng shí liù f? chà wēi ch?n shù shì

状 犹如龟甲之形,圆光摩尼轮栴檀云而覆其上。十六佛刹微尘数世

jia zhōu zā w?i rào f? hào qīngjìng rì gōng d? yǎn cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia

界,周匝围绕,佛号:清净日功德眼。此上过佛刹微尘数世界,有世界,

míng bǎo zhuāng yán zàng yǐ yí qia zh?ngshēngxíng m? ní wáng w?i jì yī guāngmíngzàng m? ní wáng hǎi zhù qí

名:宝 庄 严藏。以一切众 生形摩尼王为际,依光明藏摩尼王海住;其

xíng bā yú yǐ yí qia lún w?i shān bǎo zhuāng yán huā shù wǎng mí fù qí shàng shí qī f? chà wēi ch?n shù shì jia

形八隅,以一切轮围山宝 庄 严华树网弥覆其上。十七佛刹微尘数世界,

zhōu zā w?i rào f? hào wú ài zhì guāngmíngbiànzhào shí fāng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu

周匝围绕,佛号:无碍智光明遍照十方。此上过佛刹微尘数世界,有

shì jia míng lí ch?n yǐ yí qia shū miàoxiàngzhuāng yán w?i jì yī zh?ngmiào huā shī zǐ zu? hǎi zhù zhuàng

世界,名:离尘。以一切殊妙相 庄 严为际,依众妙华师子座海住;状

rú zhū yīng yǐ yí qia bǎo xiāng m? ní wángyuánguāng yún ?r fù qí shàng shí bā f? chà wēi ch?n shù shì jia

如珠璎,以一切宝香摩尼王圆光云而覆其上。十八佛刹微尘数世界,

zhōu zā w?i rào chún yī qīngjìng f? hào wú liàngfāngbiàn zuì shangchuáng cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì

周匝围绕,纯一清净,佛号:无量方便最胜 幢 。此上过佛刹微尘数世

jia yǒu shì jia míng qīngjìngguāng pǔ zhào yǐ chū wú jìn bǎo yún m? ní wáng w?i jì yī wú liàng sa

界,有世界,名:清净光普照。以出无尽宝云摩尼王为际,依无量色

xiāng yàn xū mí shān hǎi zhù qí zhuàng y?u rú bǎo huā xuán bù yǐ wú biān sa guāngmíng m? ní wáng dì qīng yún ?r

香焰须弥山海住;其 状 犹如宝华旋布,以无边色光明摩尼王帝青云而

fù qí shàng shí jiǔ f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào f? hào pǔ zhào fǎ jia xū kōngguāng

覆其上。十九佛刹微尘数世界,周匝围绕,佛号:普照法界虚空光。

cǐ shàng gu? f? chà wēi ch?n shù shì jia yǒu shì jia míng miào bǎo yàn yǐ pǔ guāngmíng rì yua bǎo w?i jì

此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:妙宝焰。以普光明日月宝为际,

yī yí qia zhū tiānxíng m? ní wáng hǎi zhù qí zhuàng y?u rú bǎo zhuāng yán jù yǐ yí qia bǎo yī chuáng yún

依一切诸天形摩尼王海住;其 状 犹如宝 庄 严具,以一切宝衣 幢 云,

jí m? ní dēngzàngwǎng ?r fù qí shàng ar shí f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōu zā w?i rào chún yī qīngjìng

及摩尼灯藏网,而覆其上。二十佛刹微尘数世界,周匝围绕,纯一清净,

f? hào fú d? xiàngguāngmíng

佛号:福德相 光明。

zhū f? zǐ cǐ biànzhào shí fāng chì rán bǎo guāngmíng shì jia zhǒng yǒu rú shì děng bù kě shuō f? chà wēi

诸佛子!此遍照十方炽然宝光明世界种,有如是等不可说佛刹微

ch?n shù guǎng dà shì jia ga ga suǒ yī zhù ga ga xíngzhuàng ga ga tǐ xìng ga ga fāngmiàn ga ga

尘数广大世界,各各所依住,各各形 状 ,各各体性,各各方面,各各

qù rù ga ga zhuāng yán ga ga fēn qí ga ga háng lia ga ga wú chā bi? ga ga lì jiā chí

趣入,各各 庄 严,各各分齐,各各行列,各各无差别,各各力加持,

zhōu zā w?i rào suǒ wai shí f? chà wēi ch?n shù huí zhuǎnxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù jiāng h? xíng shì

周匝围绕。所谓:十佛刹微尘数回转形世界、十佛刹微尘数江河形世

jia shí f? chà wēi ch?n shù xuán liú xíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù lún wǎngxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n

界、十佛刹微尘数漩流形世界、十佛刹微尘数轮辋形世界、十佛刹微尘

shù tán shànxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù shù lín xíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù l?u guānxíng shì jia

数坛墠形世界、十佛刹微尘数树林形世界、十佛刹微尘数楼观形世界、

shí f? chà wēi ch?n shù shī lu? chuángxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù pǔ fāngxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n

十佛刹微尘数尸罗 幢 形世界、十佛刹微尘数普方形世界、十佛刹微尘

shù tāi zàngxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù lián huā xíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù qià la jiā xíng shì

数胎藏形世界、十佛刹微尘数莲华形世界、十佛刹微尘数佉勒迦形世

jia shí f? chà wēi ch?n shù zhǒngzhǒngzh?ngshēngxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù f? xiàngxíng shì jia shí f?

界、十佛刹微尘数种 种 众 生形世界、十佛刹微尘数佛相形世界、十佛

chà wēi ch?n shù yuánguāngxíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù yún xíng shì jia shí f? chà wēi ch?n shù wǎngxíng shì

刹微尘数圆光形世界、十佛刹微尘数云形世界、十佛刹微尘数网形世

jia shí f? chà wēi ch?n shù m?n tà xíng shì jia rú shì děng yǒu bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù cǐ yī yī

界、十佛刹微尘数门闼形世界。如是等,有不可说佛刹微尘数。此一一

shì jia ga yǒu shí f? chà wēi ch?n shù guǎng dà shì jia zhōu zā w?i rào cǐ zhū shì jia yī yī fù yǒu rú

世界,各有十佛刹微尘数广大世界,周匝围绕。此诸世界,一一复有如

shàng suǒ shuō wēi ch?n shù shì jia ?r w?i juàn shǔ rú shì suǒ shuō yí qia shì jia jiē zài cǐ wú biānmiào huā guāng

上所说,微尘数世界而为眷属。如是所说一切世界,皆在此无边妙华光

xiāngshuǐ hǎi jí w?i rào cǐ hǎi xiāngshuǐ h? zhōng

香水海,及围绕此海香水河中。

未经允许不得转载:华严经视频网 » 注音

学佛门户 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |佛教歌曲 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |