注音


《大方广佛华严经注音》11

华严经视频网 发布于 2020-04-10

pí lú zhē nà pǐn dì liù毗卢遮那品第六ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ nǎi wǎng gǔ shì gu? shì jia wēi ch?n shù ji?尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!乃往古世,过...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》12

华严经视频网 发布于 2020-04-10

rú lái míng hào pǐn dì qī如来名号品第七ěr shí shì zūn zài m? ji? tí gu? ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ ch?ngzhang ju? yú pǔ guāng尔时,世尊在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》13

华严经视频网 发布于 2020-04-10

guāng míng ju? pǐn dì jiǔ光明觉品第九ěr shí shì zūn c?ngliǎng zú lún xià fàng bǎi yì guāngmíng zhào cǐ sān qiān dà qiān shì jia bǎi yì yán fú尔时,世尊从两足轮下,放百亿光明,照...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》14

华严经视频网 发布于 2020-04-10

jìng hang pǐn dì shí yī净行品第十一ěr shí zhì shǒu pú sà wan w?n shū shī lì pú sà yán f? zǐ pú sà yún h? d? wú gu? shī shēn yǔ yì尔时,智首菩萨问文殊师利菩萨言:佛子!菩萨云何得...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》15

华严经视频网 发布于 2020-04-10

ián shǒu pǐn dì shí ar zh? ar贤首品第十二之二yǒu shang sün mai míng ün la n?ng pǔ jiù dù zhū qún shyng有 胜 三昧名安乐,能普救度诸群 生 ,fàng dà guüng míng bù s? yì lìng qí jiàn zht ...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》16

华严经视频网 发布于 2020-04-10

shēng xū mí shān dǐng pǐn dì shí sān升须弥山顶品第十三ěr shí rú lái wēi sh?n lì gù shí fāng yí qia shì jia yī yī sì tiān xià yán fú tí zhōng xī jiàn尔时,如来威神力故,十方一切...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》17

华严经视频网 发布于 2020-04-10

fàn hang pǐn dì shí liù梵行品第十六tr shí zhangniàntiün zǐ b? fǎ huì pú sà yán f? zǐ yí qia shì jia zhū pú sà zh?ng y? rú lái尔时,正念天子白法慧菩萨言:佛子!一切世界诸菩萨众,依...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》18

华严经视频网 发布于 2020-04-10

míng fǎ pǐn dì shí bā明法品第十八ěr shí jīng jìn huì pú sà bái fǎ huì pú sà yán f? zǐ pú sà m? hē sà chū fā qiú yí qia zhì xīn尔时,精进慧菩萨白法慧菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨初...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》19

华严经视频网 发布于 2020-04-10

shēng ya m? tiān gōng pǐn dì shí jiǔ升夜摩天宫品第十九ěr shí rú lái wēi sh?n lì gù shí fāng yí qia shì jia yī yī sì tiān xià nán yán fú tí jí xū mí尔时,如来威神力故,十方一切世...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》20

华严经视频网 发布于 2020-04-10

shí hang pǐn dì ar shí yī zhī xià十行品第二十一之下f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà wú zhu?hang f? zǐ cǐ pú sà yǐ wú zhu? xīn yú niànniàn佛子!何等为菩萨摩诃萨无著行?佛子!此菩萨以...

阅读(1)标签:

  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一页
  • 尾页
学佛门户 |大悲咒译文 |金刚经原文 |心经白话文 |地藏经原文 |金刚经原文 |心经译文 |大悲咒原文 |心经 |地藏经原文 |心经译文 |佛教歌曲 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |